Avdelingene

Jonatan 1-2 år

Små barn har behov for trygghet og stabilitet. Derfor består hverdagen på Jonatan mye av rutinepregede aktiviteter både ute og inne. En fast dagsrytme skaper trygghet og forutsigbarhet for de aller minste. Et kompetent personale som gir nærhet, omsorg og engasjerer seg følelsesmessig i barnet bidrar til tilknytning, trygghet og gir grobunn for lek, læring og utvikling. Ved at barna kan finne sin trygge base hos personalet har de et sted å komme tilbake til og dermed kan de med det i visshet utforske verden rundt seg.
Det er sentralt for oss å ha fokus på barns medvirkning. De små har rett til støtte i å uttrykke seg om sin hverdag, å bli synlige og ha en virkning i sosial sammenheng. Derfor er det avgjørende at vi har fokus på det barna er opptatt av. Personalet må evne å fange opp barnas kroppslige og verbale uttrykk, prøve å tolke dem med et godt blikk og svare på uttrykkene på en tydelig og ansvarlig måte. Det er vel så viktig at vi har fokus på det barna uttrykker gjennom kroppsspråk som det de gjør gjennom ord.
Små barn uttrykker meningsfulle handlinger gjennom kropp og bevegelse. Ved å være i aktivitet finner de meningen i egen eksistens og verden rundt seg. Den naturlig iboen-de kroppsligheten uttrykkes også i lek og samspill mellom barna. Vi ser at de minste al-lerede fra tidlig alder har en stor glede av å være sammen med hverandre. Gjennom blant annet blikkontakt, felles opplevelser, kroppslig aktivitet, gjentakelse, imitasjon og humor utvikler 1-åringene sin lek.
I likhet med de andre avdelingene jobber vi temabasert gjennom enkle aktiviteter som passer for aldersgruppa. I høst er temaet vann. Her tar vi i bruk sansene våre på ulike måter for å utforske vannet. Forøvrig er eventyr et tema vi benytter gjennom hele året ved hjelp av konkrete figurer i bordteater.
Ellers i hverdagen vektlegger vi sang og musikk med kropp og bevegelse som utgangs-punkt. Vi bruker sanger med bevegelser, spiller gitar/keyboard og bruker andre instru-menter sammen med barna. Vi danser også til musikk og fredagsdisco er et fast inn-slag. Vi leser i bildebøker og med tanke på språkstimulering forsøker vi alltid å sette ord på det vi gjør sammen med barna. Regelmessig utetid er prioritert og barnehagens ute-område gir gode fysiske og grovmotoriske utfordringer for de yngste.

Kasper og Jesper 2-4 år

På Kasper og Jesper bruker vi mye tid til å tilrettelegge for og verne om leken mellom barna, og de voksne deltar også aktivt sammen med dem. Betydningen av leken for barnets utvikling er enorm, og samtidig er også gleden av å være i øyeblikket (flytsonen) noe som har stor betydning for selvfølelse og psykisk helse. I Rammeplanen fra Kunnskapsdepartementet som tredde i kraft fra 1.august 2018, presenteres blant annet begrepene «livsmestring» og «psykisk helse» som sentrale begreper. Fokuset på disse områdene vil prege det pedagogiske arbeidet i både planlagte og spontane situasjoner på Kasper og Jesper gjennom barnehageåret.


Kasper og Jesper har over flere år jobbet med temaarbeid som arbeidsform/fordypningform. I temaarbeid arbeider vi tverrfaglig med et felles fokuspunkt, noe vi har svært god erfaring med fra tidligere. Å kunne dele referansepunkter gjennom blant annet sanger, fortellinger og opplevelser bidrar til å styrke felleskapet og sprer engasjement i både barnegruppe og personalgruppe. Tema bestemmes på bakgrunn av interessene i barnegruppa, og emner personalet kan skape engasjement for. I år vil hovedtemaet på avdelingene være «dyr», og i høst fokuserer vi på dyrene i skogen. Temaarbeidet har som mål å innby til lek og bevegelse, ved å gi barna impulser til deres språklige og estetiske utrykk.

Torsdagene være turdag for kattene både på Kasper og Jesper. En slik felles turdag er med på å bygge venn-skapsbånd mellom avdelingene, og samtidig skal naturopplevelser bidra til å gjøre barna kjent med og glad i naturen. Gjennom å oppnå tilhørighet og kjærlighet til naturen vil barna stå godt rustet til å ta vare på den. Dette er også mye av tanken bak arbeidet vårt med kjøkkenhagen vår. På Kasper og Jesper planter vi gulrøtter og setter poteter. Vårt ønske er å gi barna et innblikk i hvordan matproduksjon foregår, som igjen kan danne grunnlag for en begynnende forståelse for det som rammeplanen refererer til som «bærekraftig utvikling».
I år som i fjor får Kasper og Jesper også tilbud om å besøke rideskolen hver uke, hvor barna får ri og stelle hest.

Selvstendighetstrening er noe vi har fokus på i det daglige arbeidet. For å oppnå mestring må man øve seg, og vi oppfordrer og støtter barna til å klare ting selv i størst mulig grad. Under måltidene, i garderobesituasjoner og ved toalettbesøk oppmuntrer vi barna til å klare mest mulig på egenhånd, og oppfordrer dem også til å hjelpe hverandre.


Ringelihorn 4-5 år

På Ringelihorn jobber vi mye med temaarbeid i aldershomogene grupper. Vi velger tema med utgangspunkt i barnas interesser eller emner personalet kan skape engasjement for. Et overordnet mål med temaarbeidene er at barna skal få positive erfaringer knyttet til det å lære nye ting og utforske sine omgivelser. Dertil å gi impulser til barnas språklige og estetiske uttrykk (drama, forming, musikk). Vi prøver å ha et fleksibelt forhold til planene våre, og ta høyde for barns spørsmål og engasjement når vi bestemmer veien videre i et temaarbeid. Dette for å skape gode læringsprosesser, og av hensyn til barns medvirkning. Endelig ønsker vi at barna skal få vist frem det de har lært og tilegnet seg underveis gjennom forestilling/fremføring, eller dokumentasjon ved hjelp av bilder/tekst/utstilling. Temaarbeidene går vanligvis over en halvårsperiode. I temaarbeidene knytter vi inn flere av Rammeplanens fagområder. Et felles fokus gir mening og sammenheng til ulike aktiviteter og arbeidsmåter.

I tillegg til periodens hovedtema jobber vi systematisk med språk og sosial kompetanse på avdelinga. Skarvene har steg for steg – et program for utvikling av sosiale ferdigheter på samlingsstunder gjennom store deler av året. Empati, mestring av sinne og problemløsning er blant temaene det fokuseres på. Strategier og kunnskap fra steg-for-steg bruker vi aktivt sammen med barna i det daglige samværet og når vi veileder i konfliktsituasjoner.

Med de eldste barna har vi fokus på språklig bevissthet og lydene i språket gjennom opplegget Språksprell. Ved hjelp av aktiviteter med bl.a. rim og stavelsesdeling får barna trening i å rette oppmerksomheten mot lydstrukturene i språket, noe som er en forutsetning for å kunne lære å lese og skrive. I vårsemesteret før skolestart deltar kråkene på skolegruppetreff. Her møter de barn fra barnehager i nærområdet og får treffe og bli kjent med andre barn som skal begynne på samme skole.

Ute i barnehagen tilrettelegger vi for fysisk utfoldelse og vi er ofte på turer i nærområdet.